3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja in stroškovnik oz. cenik

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij

 

Te informacije javnega značaja so dostopne na spletni strani Agencije www.a-tvp.si. Na navedeni spletni strani so dostopni tudi drugi podatki z delovnega področja Agencije.

Katalog informacij javnega značaja je dostopen v elektronski obliki.

Preostale informacije, ki so informacije javnega značaja, je mogoče zahtevati ustno oziroma na podlagi pisne zahteve, poslane na naslov Agencija za trg vrednostnih papirjev, Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana, oziroma jih je mogoče zahtevati osebno na sedežu Agencije.

Pravno varstvo skladno z določbami Zakona o dostopu do informacij javnega značaja ima prosilec, ki vloži pisno zahtevo za dostop do informacije javnega značaja. Pisna zahteva mora vsebovati navedbo organa, kateremu se pošilja, osebno ime, firmo ali ime pravne osebe, navedbo o morebitnem zastopniku ali pooblaščencu ter naslov prosilca oziroma njegovega zastopnika ali pooblaščenca. V zahtevi mora prosilec opredeliti informacijo, s katero se želi seznaniti in na kakšen način se želi seznaniti z vsebino zahtevane informacije (vpogled, prepis, fotokopija, elektronski zapis).

Vpogled v zahtevano informacijo je brezplačen.

Za posredovanje prepisa, fotokopije ali elektronskega zapisa zahtevane informacije bo Agencija prosilcu zaračunala materialne stroške v skladu z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja kot sledi (vse cene so brez DDV):
 

  1. ena stran fotokopije formata A4 0,06 EUR;
  2. ena stran fotokopije formata A3 0,13 EUR;
  3. ena stran fotokopije večjega formata 1,25 EUR;
  4. ena stran barvne fotokopije formata A4 0,63 EUR;
  5. ena stran barvne fotokopije formata A3 1,25 EUR;
  6. elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 EUR;
  7. elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 EUR;
  8. elektronski zapis na eni disketi 1,25 EUR;
  9. posnetek na eni videokaseti 4,17 EUR;
  10. posnetek na eni audio kaseti 2,09 EUR;
  11. pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz elektronske v fizično obliko 0,13 EUR;
  12. pretvorba ene barvne strani dokumenta formata A4 iz elektronske v fizično obliko 1,25 EUR;
  13. pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 EUR;
  14. pretvorba ene barvne strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,13 EUR;
  15. poštnina za pošiljanje informacij po pošti v skladu z vsakokrat veljavnim cenikom za poštne storitve.

 

Agencija bo v skladu z navedeno uredbo posredovala informacije le glede na tiste tehnične pripomočke, s katerimi bo razpolagala.

Če dokument ali njegov del le delno vsebuje informacije, ki v skladu z zakonom niso javne in jih je mogoče izločiti iz dokumenta, ne da bi to ogrozilo njihovo zaupnost, pooblaščena oseba organa izloči te informacije iz dokumenta ter seznani prosilca z vsebino preostalega dela dokumenta.

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij in stroškovnik oziroma cenik

 

Navedeni stroški se zaračunavajo le v primeru, če presegajo znesek 10 evrov v skladu z določbo četrtega odstavka 20. člena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

 
Informacije javnega značaja - v celoti