Organizacijska struktura

Organi Agencije
Organa Agencije sta Svet Agencije za trg vrednostnih papirjev (Svet Agencije) in direktor.

Svet Agencije je pristojen za sprejemanje poslovnika Agencije in podzakonskih predpisov, ki jih izdaja Agencija, ter za odločanje o dovoljenjih in soglasjih ter drugih posamičnih zadevah, o katerih odloča Agencija. Prav tako sprejema letno poročilo o delu Agencije in poročilo o stanju na trgu finančnih instrumentov, letni načrt dela strokovnih služb in finančni načrt Agencije. Svet Agencije sprejema tudi letni obračun Agencije, ki ga pregleda pooblaščeni revizor.

Direktor zastopa in predstavlja Agencijo, vodi poslovanje Agencije in organizira njeno delo. Imenuje ga Državni zbor RS na predlog Vlade RS. Direktor je imenovan za šest let z možnostjo ponovnega imenovanja. Svojo funkcijo opravlja na podlagi pogodbe o zaposlitvi z Agencijo.

Direktor Agencije je mag. Miloš Čas.Organizacijska struktura

V okviru Agencije delujejo naslednji sektorji:

 

Sektor za trg finančnih instrumentov

Opravlja vsa dela in naloge, povezane z nadzorom, regulacijo in izdajo dovoljenj ter soglasij s področja trga finančnih instrumentov (vezano na opravljanje investicijskih storitev, izdajanje finančnih instrumentov, prevzeme, trgovalne sisteme, poravnalne sisteme po predpisih kot so ZTFI, Zakon o nematerializiranih vrednostnih papirjih, Zakon o prevzemih, Uredba o zlorabi trga, Uredba o trgu finančnih instrumentov itd. ter na njihovi podlagi sprejetih predpisov). Poleg tega sektor za trg finančnih instrumentov izvršuje pristojnosti ATVP na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma ter na področju finančnih konglomeratov.

Sektor za trg finančnih instrumentov izvaja nadzor nad poslovanjem subjektov, kot so borznoposredniške družbe, banke, družbe za upravljanje oziroma upravljavci alternativnih investicijskih skladov, v delu, ki opravljajo investicijske storitve in posle, centralna depotna družba, borza itd., prav tako opravlja nadzor nad tržnimi manipulacijami ter preverja pravilnost ravnanj subjektov nadzora na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma ter na področju finančnih konglomeratov.

Opravlja vsa dela in naloge, povezane z izdajo dovoljenj oziroma soglasij na področju ponudbe vrednostnih papirjev javnosti in prevzemov ter opravlja nadzor nad pravilnostjo ravnanj subjektov nadzora na področju ponudbe vrednostnih papirjev javnosti, prevzemnih postopkov in obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij in opravlja nadzor nad zlorabami notranjih informacij ter v ta namen spremlja trgovanje s finančnimi instrumenti.

 

Sektor skladov

Opravlja vsa dela in naloge, povezane z izdajo dovoljenj oziroma soglasij, skladno z določbami predpisov, ki urejajo področje investicijskih skladov in vzajemnih pokojninskih skladov, kot so Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje, Zakon o upravljavcih alternativnih investicijskih skladov, Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, Uredba o skladih denarnega trga, Uredba o evropskih skladih tveganega kapitala itd., ter na njihovi podlagi sprejetih predpisov. Prav tako izvaja nadzor nad poslovanjem subjektov, ki jih ATVP po teh predpisih nadzira.

Poleg tega sektor skladov tudi izvršuje pristojnosti ATVP na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma. Prav tako opravlja vsa dela in naloge, ki se nanašajo na regulacijo oziroma ureditev področja investicijskih in vzajemnih pokojninskih skladov v Republiki Sloveniji in Evropski uniji. Za področje investicijskih in vzajemnih pokojninskih skladov v Republiki Sloveniji to delo zajema sodelovanje pri pripravi zakonov, pripravo podzakonskih predpisov ter oblikovanje in pripravo mnenj in stališč ATVP s področja investicijskih in vzajemnih pokojninskih skladov.

 

Sektor za pravne in splošne zadeve

Opravlja pravnostrokovna dela in naloge, ki zadevajo ATVP, izvršuje pristojnosti ATVP kot prekrškovnega organa, opravlja organizacijske, kadrovske in druge splošne naloge, potrebne za delovanje ATVP, kot tudi dela in naloge s področja financ in računovodstva ter skrbi za odnose z javnostmi in z zaposlenimi.

S področja pravnih zadev opravlja pravnostrokovna dela in naloge, ki se nanašajo na pripravo oziroma pregled predlogov podzakonskih predpisov, ki jih izdaja ATVP, odločb ATVP, pravnih mnenj oziroma stališč v zvezi z vprašanji s področja dela ATVP, izvršuje pristojnosti ATVP kot prekrškovnega organa ter opravlja vsa druga pravna dela in naloge v zvezi z izvrševanjem nalog in pristojnosti ATVP.

S področja splošnih zadev opravlja splošne naloge, ki zadevajo delovanje ATVP, kot so organizacija dela ATVP, upravljanje s kadri oziroma kadrovske zadeve ter naloge s področja javnega naročanja. Prav tako opravlja naloge s področja financ in računovodstva ter skrbi za odnose z javnostmi in z zaposlenimi.

 

Sektor za mednarodno sodelovanje

Opravlja dela in naloge, ki se nanašajo na sodelovanje z nadzornimi institucijami v Evropski uniji v okviru rednega članstva v Evropskem organu za vrednostne papirje in trge ESMA (European Securities and Markets Authority), pri čemer predstavlja osrednjo kontaktno točko za komunikacijo med ATVP in odborom ter koordinira udeležbo ATVP v posameznih strokovnih delovnih skupinah, ki delujejo v okviru organa. Sodeluje tudi z nadzornimi institucijami v drugih državah, predvsem v okviru mednarodnega združenja IOSCO (International Organization of Securities Commissions), z organi in institucijami EU, z drugimi mednarodnimi institucijami, na primer s Svetovno banko in z Mednarodnim denarnim skladom, OECD in drugimi. Sektor opravlja tudi vsa druga dela in naloge, povezane z mednarodnim sodelovanjem ATVP.

 

Sektor za informatiko

Opravlja vsa dela in naloge, ki se nanašajo na vzpostavitev, nadgradnjo in vzdrževanje celotnega informacijskega sistema ATVP, načrtuje, realizira in zagotavlja vzdrževanje varnostnega sistema, organizira zajem, računalniško vodenje in obdelavo ter analizo vseh podatkov ATVP, skrbi za računalniško podporo predstavitve ATVP na internetu ter opravlja druga dela in naloge, povezane z uporabo informacijske tehnologije pri delu ATVP.

 

Organigram Agencije

 

Organigram

 

Izobrazbena struktura zaposlenih

 

Na dan 31. 12. 2017 je v Agenciji 45 zaposlenih in sicer 2 magistra prava, 10 magistrov ekonomije, 4 magistri ekonomskih oziroma poslovnih ved (bolonjski program), 11 univerzitetnih diplomiranih pravnikov, 6 univerzitetnih diplomiranih ekonomistov, 1 univerzitetni diplomirani komunikolog, 1 univerzitetni diplomirani novinar, 1 univerzitetni diplomirani inženir matematike, 1 profesor matematike, 2 diplomirana upravna organizatorja, 2 diplomirana ekonomista, 1 diplomirani poslovni informatik, 2 poslovna sekretarja in 1 oseba s srednješolsko izobrazbo.

 

 

Certifikati