Organizacijska struktura

Organi Agencije

Organa Agencije sta Svet Agencije za trg vrednostnih papirjev (Svet Agencije) in direktor.

Svet Agencije je pristojen za sprejemanje poslovnika Agencije in podzakonskih predpisov, ki jih izdaja Agencija, ter za odločanje o dovoljenjih in soglasjih ter drugih posamičnih zadevah, o katerih odloča Agencija. Prav tako sprejema letno poročilo o delu Agencije in poročilo o stanju na trgu finančnih instrumentov, letni načrt dela strokovnih služb in finančni načrt Agencije. Svet Agencije sprejema tudi letni obračun Agencije, ki ga pregleda pooblaščeni revizor.

Direktor zastopa in predstavlja Agencijo, vodi poslovanje Agencije in organizira njeno delo. Imenuje ga Državni zbor RS na predlog Vlade RS. Direktor je imenovan za šest let z možnostjo ponovnega imenovanja. Svojo funkcijo opravlja na podlagi pogodbe o zaposlitvi z Agencijo.

Direktor Agencije je mag. Miloš Čas.

Organizacijska struktura

 

V okviru Agencije delujejo naslednji sektorji: 


Sektor kapitalskega trga


 Opravlja vsa dela in naloge z naslednjih področij:

  • primarnega trga vrednostnih papirjev: te so v veliki meri povezane z izdajo dovoljenj v postopkih ponudb vrednostnih papirjev javnosti (npr. izdaja soglasij za prodajo vrednostnih papirjev javnosti in soglasij za uvrstitev vrednostnih papirjev v trgovanje na organiziranem trgu, ki praktično pomenita potrditev s tem povezanih prospektov); oziroma s spremljanjem ponudb, pri katerih izdajatelji, ponudniki oziroma vlagatelji zahteve za uvrstitev vrednostnih papirjev v trgovanje na organiziranem trgu uporabijo katero izmed zakonsko predpisanih izjem, skladno s katerimi jim prospekta ni potrebno izdelati oziroma jim s tem v zvezi pri Agenciji ni potrebno pridobiti ustreznega dovoljenja;
  • prevzemov: izdaja dovoljenj za prevzemno ponudbo ter nadzor nad spoštovanjem prevzemne zakonodaje;
  • poročanja javnih družb: spremljanje ustreznosti poročanja javnih družb in izrekanje nadzornih ukrepov v primerih, ko poročanje ni ustrezno;
  • vodenja seznamov: npr. seznam javnih družb ipd.;
  • druge naloge v zvezi z delovanjem trga vrednostnih papirjev.

Vodja: Anka Čadež, namestnica direktorja


Sektor skladov
 

Opravlja vsa dela in naloge, ki se nanašajo na regulacijo področja investicijskih in vzajemnih pokojninskih skladov, vključno s pripravo splošnih aktov na podlagi ZISDU-3, ZUAIS in ZPIZ-2. Pristojen je za spremljanje in analizo periodičnih poročil družb za upravljanje, upravljavcev alternativnih investicijskih skladov, investicijskih skladov ter vzajemnih pokojninskih skladov. Zadolžen je za izpolnjevanje mednarodnih obveznosti Agencije s področja investicijskih in vzajemnih pokojninskih skladov. Poleg navedenega Sektor skladov koordinira in vodi projekte s področja investicijskih in vzajemnih pokojninskih skladov.

Vodja: Primož Damjanovič, namestnik direktorja


Sektor za nadzor


Opravlja vsa dela in naloge, povezane z izdajo dovoljenj oziroma soglasij, skladno z določbami ZTFI, ZISDU-3 in drugih zakonov za poslovanje finančnih organizacij, in fizičnim osebam za opravljanje določenih poslov in funkcij, povezanih s trgom finančnih storitev. Nadalje izvaja nadzor nad poslovanjem subjektov, ki jih Agencija nadzira, ter v ta namen pregleduje in analizira poslovne knjige in poročila ter zbira druge informacije o poslovanju subjektov nadzora ter pri tem ugotavlja morebitne nepravilnosti pri poslovanju subjektov nadzora in izvaja ukrepe v zvezi z ugotovitvami nadzora. Sektor za nadzor skrbi tudi za vodenje drugih javnih in ostalih registrov, ki jih vodi Agencija. Poleg tega Sektor za nadzor izvršuje pristojnosti Agencije na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma ter na področju finančnih konglomeratov.

Vodja: mag. Primož Pinoza, pomočnik direktorja 


Pravni sektor

Pravni sektor opravlja pravno-strokovna dela in naloge, ki se nanašajo na pripravo oziroma pregled predlogov podzakonskih predpisov, ki jih izdaja Agencija, odločb Agencije, pravnih mnenj oziroma stališč, vlog v zvezi s sodnimi in drugimi postopki, na rešitev pravnih vprašanj s področja dela drugih sektorjev, in na izvrševanje pristojnosti Agencije kot prekrškovnega organa ter opravlja vsa druga pravna dela in naloge v zvezi z izvrševanjem nalog in pristojnosti Agencije.

Vodja: Marko Vozelj, pomočnik direktorja


Sektor za mednarodno sodelovanje


Sektor za mednarodno sodelovanje opravlja dela in naloge, ki se nanašajo na sodelovanje z nadzornimi institucijami v Evropski uniji v okviru rednega članstva v Evropskem organu za vrednostne papirje in trge ESMA (European Securities and Markets Authority), pri čemer predstavlja osrednjo kontaktno točko za komunikacijo med Agencijo in odborom ter koordinira udeležbo Agencije v posameznih strokovnih delovnih skupinah, ki delujejo v okviru organa. Sodeluje tudi z nadzornimi institucijami v drugih državah, predvsem v okviru mednarodnega združenja IOSCO (International Organization of Securities Commissions), z organi in institucijami EU, z drugimi mednarodnimi institucijami, na primer s Svetovno banko in z Mednarodnim denarnim skladom, OECD in drugimi. Sektor opravlja tudi vsa druga dela in naloge, povezane z mednarodnim sodelovanjem Agencije.

Vodja: mag. Sabina Bešter, pomočnica direktorja


Finančno – splošni sektor 


Opravlja dela in naloge z delovno-pravnega področja vključno z varnostjo in zdravjem pri delu, področja javnega naročanja, računovodskega oziroma finančnega poslovanja Agencije, pripravlja splošne (interne) akte Agencije, opravlja naloge vložišča ter druga dela in naloge v zvezi z organizacijskimi, tehničnimi in drugimi splošnimi zadevami, potrebnimi za delovanje Agencije.

Vodja: Erika Molan, mag., področna sekretarka


Sektor za informatiko


Opravlja vsa dela in naloge, ki se nanašajo na vzpostavitev, nadgradnjo in vzdrževanje celotnega informacijskega sistema in tudi varnostnega sistema Agencije, organizira zajem, računalniško vodenje in obdelavo ter analizo vseh podatkov Agencije, skrbi za računalniško podporo predstavitve Agencije na spletu in opravlja druga dela in naloge, povezane z uporabo informacijske tehnologije.

Vodja: Gregor Nastran, področni sekretar

Organigram Agencije

Organigram 

Izobrazbena struktura zaposlenih

Na dan 18. 9. 2017 je v Agenciji 45 zaposlenih in sicer 2 magistra prava, 10 magistrov ekonomije, 4 magistri ekonomskih oziroma poslovnih ved (bolonjski program), 10 univerzitetnih diplomiranih pravnikov, 7 univerzitetnih diplomiranih ekonomistov, 1 univerzitetni diplomirani komunikolog, 1 univerzitetni diplomirani novinar, 1 univerzitetni diplomirani inženir matematike, 1 profesor matematike, 2 diplomirana upravna organizatorja, 2 diplomirana ekonomista, 1 diplomirani poslovni informatik, 2 poslovna sekretarja in 1 oseba s srednješolsko izobrazbo.

Certifikati