Seznami in registri

V rubriki Seznami in registri so objavljeni register dovoljenj za opravljanje investicijskih storitev in poslov, register dovoljenj za opravljanje storitev upravljanja investicijskih skladov (družbe za upravljanje, krovni skladi s podskladi in vzajemni skladi), register upravljavcev alternativnih investicijskih skladov in register odvisnih borznoposredniških zastopnikov ter seznami izdanih dovoljenj fizičnim osebam, borzi, klirinško-depotni družbi in vzajemnim pokojninskim skladom in njihovim upravljavcem.

Agencija vodi seznam javnih družb, seznam izdanih dovoljenj o potrditvi (poenostavljenih) prospektov za prodajo vrednostnih papirjev javnosti oziroma (poenostavljenih) prospektov za uvrstitev vrednostnih papirjev v trgovanje na organiziranem trgu, register izdanih dovoljenj za prevzemno ponudbo ter seznam družb iz 4. člena ZPre-1.

V rubriki Seznami in registri so objavljeni seznam investicijskih podjetij in družb za upravljanje držav članic EU, ki lahko v skladu z direktivama MiFID in UCITS neposredno opravljajo investicijske storitve in posle v zvezi s finančnimi instrumenti na območju Republike Slovenije, seznam UCITS skladov iz držav članic, ki izpolnjujejo pogoje za trženje v Republiki Sloveniji ter seznam vseh prospektov in morebitnih dodatkov k prospektu, ki jih je potrdil nadzorni organ matične države članice izdajatelja. Poleg tega sta objavljeni še povezavi na seznam organiziranih trgov EU in seznam bonitetnih agencij.

Certifikati