O Agenciji

Agencija za trg vrednostnih papirjev je pravna oseba javnega prava, zadolžena za nadzor nad trgom finančnih instrumentov. Ustanovljena je bila 13. 3. 1994. Njeno delovanje ureja Zakon o trgu finančnih instrumentov. Pri opravljanju svojih nalog in pristojnosti je samostojna in neodvisna. Financira se s taksami in nadomestili, ki jih plačujejo udeleženci trga finančnih instrumentov, in iz drugih prihodkov, ki jih ustvari Agencija s svojim poslovanjem.

Agencija za trg vrednostnih papirjev
Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: + 386 1 280 04 00
Fax: + 386 1 280 04 30
e-pošta: 
www.atvp.si


Certifikati