Večji tekst Manjši tekst Natisni

Agencija za trg vrednostnih papirjev

Poljanski nasip 6
1000 Ljubljana
Slovenija

Tel.: +386 (0)1 280 04 00
Faks: +386 (0)1 280 04 30
email

Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8.00 in 16.00 uro

Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8.00 in 15.00 uro, razen na delovna dneva 24.12. in 31.12. od 8.00 do 13.00 ure

Aktualne novice

ATVP izdala ugotovitveno odločbo o prenehanju mirovanja glasovalnih pravic v ciljni družbi Telekom Slovenije

05.02.2016

Svet Agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP) je dne 4. 2. 2016 ugodil zahtevi za izdajo ugotovitvene odločbe o prenehanju mirovanja glasovalnih pravic v ciljni družbi Telekom Slovenije, d. d., Ljubljana (Telekom Slovenije).... >več

Svet ATVP sprejel šest splošnih aktov s področja ZUAIS

04.02.2016

Svet Agencije za trg vrednostnih papirjev (Svet ATVP) je na seji, dne 4. 2. 2016, na podlagi Zakona o upravljavcih alternativnih investicijskih skladov (ZUAIS) sprejel Sklep o pravilih poslovanja upravljavca specialnega investicijskega sklada, Sklep o pravilih poslovanja in poročanju administratorja alternativnih investicijskih skladov, Sklep o upravljavcu specialnega investicijskega sklada in specialnem investicijskem skladu, katerega naložbena strategija je usmerjena v financiranje razvoja mikro, majhnih in srednjih gospodarskih družb, Sklep o vrednotenju sredstev alternativnega investicijskega sklada, ki nima pravne osebnosti ter izračunu čiste vrednosti sredstev in vrednosti enote premoženja alternativnega investicijskega sklada, Sklep o kapitalu upravljavca alternativnih investicijskih skladov ter Sklep o pogojih, ki jih mora izpolnjevati upravljavec alternativnih investicijskih skladov, ki opravlja storitve gospodarjenja s finančnimi instrumenti in pomožne storitve... >več

Izteka se rok za oddajo prijav na razpis za prosto delovno mesto v ATVP

29.01.2016

Agencija za trg vrednostnih papirjev je na svojih spletnih straneh dne 19. 1. 2016 objavila razpis za prosto delovno mesto PODROČNEGA SEKRETARJA v Finančno – splošnem sektorju. ... >več

ATVP posodobila zloženko o zakonski ureditvi prevzemov

26.01.2016

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) je na svojih spletnih straneh objavila zloženko z naslovom Zakonska ureditve prevzemov in vloga ATVP, spremenjeno in dopolnjeno z novelo ZPre-1G. Z izdajo navedene zloženke želi ATVP prispevati k boljšemu razumevanju in poznavanju prevzemne zakonodaje s strani širše javnosti ter posledično k preglednejšemu ravnanju subjektov pri prevzemanju ciljnih družb. ... >več

Svet ATVP sprejel dva splošna akta in štiri predloge splošnih aktov s področja ZISDU-3 ter potrdil osnutek splošnega akta s področja ZUAIS

25.01.2016

Svet Agencije za trg vrednostnih papirjev (Svet ATVP) je na seji, dne 25. 1. 2016, sprejel Sklep o skrbnosti članov uprave in članov nadzornega sveta družbe za upravljanje in dokumentaciji o izpolnjevanju pogojev za opravljanje funkcije člana uprave družbe za upravljanje ter Sklep o trgovanju z investicijskimi kuponi vzajemnega sklada na organiziranem trgu.... >več

ATVP izdala okrožnico borznoposredniškim družbam in bankam, ki imajo dovoljenje za opravljanje investicijskih storitev in poslov

22.01.2016

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) je pri opravljanju postopkov nadzora ugotovila, da posamezne borznoposredniške družbe ali banke, ki imajo dovoljenje za opravljanje investicijskih storitev in poslov (BPD), ne razpolagajo s pogodbami o opravljanju investicijskih storitev ali pogodbami za opravljanje pomožnih investicijskih storitev, z vsemi strankami, v skladu z določbami Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI). ... >več

Upravno sodišče RS potrdilo odločbo ATVP v zadevi zoper družbo Fin Vita, podjetniško in poslovno svetovanje, d. o. o., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana

20.01.2016

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) je prejela sodbo Upravnega sodišča RS, s katero je le-to zavrnilo tožbo družbe Fin Vita, podjetniško in poslovno svetovanje, d. o. o. zoper odločbo ATVP o zavrnitvi ugovora, ki ga je navedena družba vložila zoper odredbo ATVP, izdano zaradi storjene tržne manipulacije. ... >več

Razpis za prosto delovno mesto

19.01.2016

Agencija za trg vrednostnih papirjev vabi k sodelovanju novega sodelavca (m/ž) za delovno mesto Področni sekretar v Finančno - splošnem sektorju. ... >več

Priporočila ATVP v zvezi z izvrševanjem naročil za skupni račun

18.01.2016

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) je pri opravljanju pregledov poslovanja ugotovila, da borznoposredniške družbe in banke na različne načine izvršujejo naročila strank za skupni račun na organiziranem trgu. Z namenom razjasnitve ugotovljene situacije je Svet Agencije za trg vrednostnih papirjev na svoji seji, dne 13. 1. 2016, sprejel priporočila borznoposredniškim družbam in bankam v zvezi z izvrševanjem naročil za skupni račun na organiziranem trgu. ... >več

Arhiv novic