Večji tekst Manjši tekst Natisni

Agencija za trg vrednostnih papirjev

Poljanski nasip 6
1000 Ljubljana
Slovenija

Tel.: +386 (0)1 280 04 00
Faks: +386 (0)1 280 04 30
email

Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8.00 in 16.00 uro

Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8.00 in 15.00 uro, razen na delovna dneva 24.12. in 31.12. od 8.00 do 13.00 ure
Aktualne novice

Svet ATVP obravnaval osnutke dveh splošnih aktov s področja ZISDU-3 in enega s področja ZUAIS

07.10.2015

Svet Agencije za trg vrednostnih papirjev (Svet ATVP) je na seji, dne 7. 10. 2015, obravnaval osnutek Sklepa o centralnem in napajalnem skladu, osnutek Sklepa o tehnikah upravljanja sredstev investicijskega sklada in osnutek Sklepa o opredelitvi posamičnih pojmov povezanih s trženjem enot alternativnih investicijskih skladov.... >več

Nadgradnja informacijskega sistema ATVP

30.09.2015

Zaradi nadgradnje informacijskega sistema bo od četrtka, 1.10.2015, od 16. ure, do petka, 2.10.2015, do 6.00 ure, onemogočen dostop do poročilnega sistema Agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP). ... >več

Svet ATVP sprejel stališče o opravljanju storitve gospodarjenja s finančnimi instrumenti

23.09.2015

Svet Agencije za trg vrednostnih papirjev (Svet ATVP) je na seji dne 23.9.2015 sprejel stališče o opravljanju storitve gospodarjenja s finančnimi instrumenti. ... >več

Svet ATVP obravnaval osnutka splošnih aktov s področja ZISDU-3 in osnutek splošnega akta s področja ZUAIS

23.09.2015

Svet Agencije za trg vrednostnih papirjev (Svet ATVP) je na seji, dne 23. 9. 2015, obravnaval osnutek Sklepa o izračunu čiste vrednosti sredstev in vrednosti enote premoženja vzajemnega sklada, osnutek Sklepa o upravljanju tveganj investicijskega sklada in osnutek Sklepa o načinu poročanja skrbnika alternativnega investicijskega sklada... >več

Razpis naslednjega izpitnega roka za preizkus strokovnih znanj, potrebnih za opravljanje poslov borznega posrednika

18.09.2015

Naslednji izpitni rok za preizkus strokovnih znanj, potrebnih za opravljanje poslov borznega posrednika (brokerski izpit) na vseh treh nivojih, je 7.4.2016. ... >več

Razpis izpitnega roka za opravljanje preizkusa znanj s področja trženja enot investicijskih skladov v letu 2016

15.09.2015

Rok za opravljanje preizkusa znanj s področja trženja enot investicijskih skladov v letu 2016 je 30. 5. 2016. ... >več

Svet ATVP obravnaval osnutke treh splošnih aktov s področja ZISDU-3

27.08.2015

Svet Agencije za trg vrednostnih papirjev (Svet ATVP) je na seji, dne 27. 8. 2015, obravnaval osnutek Sklepa o računovodskih izkazih in analitičnem kontnem načrtu družbe za upravljanje, osnutek Sklepa o pogodbi o opravljanju skrbniških storitev, katere pogodbena stranka je družba za upravljanje države članice in osnutek Sklepa o merilih za določitev pomembnega vpliva na upravljanje izdajatelja. ... >več

Uveljavitev novele Tarife o taksah in nadomestilih

24.08.2015

Dne 22.8.2015 so začele veljati Spremembe in dopolnitve Tarife o taksah in nadomestilih. Te se v pretežnem delu nanašajo na uveljavitev Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-3) in Zakona o upravljavcih alternativnih investicijskih skladov (ZUAIS), na podlagi katerih Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) opravlja nadzor in izvršuje druge naloge in pristojnosti. ... >več

Svet ATVP obravnaval osnutke treh splošnih aktov s področja ZISDU-3

19.08.2015

Svet Agencije za trg vrednostnih papirjev (Svet ATVP) je na seji, dne 19. 8. 2015, obravnaval osnutek Sklepa o prenosu opravljanja storitev oziroma poslov, osnutek Sklepa o poslovanju družbe za upravljanje in osnutek Sklepa o trgovanju z investicijskimi kuponi vzajemnega sklada na organiziranem trgu.... >več

Arhiv novic