Večji tekst Manjši tekst Natisni

Agencija za trg vrednostnih papirjev

Poljanski nasip 6
1000 Ljubljana
Slovenija

Tel.: +386 (0)1 280 04 00
Faks: +386 (0)1 280 04 30
email

Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8.00 in 16.00 uro

Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8.00 in 15.00 uro, razen na delovna dneva 24.12. in 31.12. od 8.00 do 13.00 ure

Aktualne novice

ATVP začasno prepovedala borznoposredniški družbi Moja delnica BPH d. d. opravljati investicijske storitve in posle

22.04.2016

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) je v postopku nadzora ugotovila, da družba Moja delnica borznoposredniška hiša d. d. (Moja delnica BPH) nima poleg nadomestnega člana uprave vsaj še enega člana uprave z dovoljenjem ATVP za opravljanje funkcije člana uprave borznoposredniške družbe. Zato je dne 22. 4. 2016 izdala odredbo, s katero je družbi Moja delnica BPH začasno prepovedala opravljati investicijske storitve in posle. ... >več

Smernice o kompleksnih dolžniških instrumentih in strukturiranih vlogah

06.04.2016

Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) je dne 4. 2. 2016 na svojih spletnih straneh objavil Smernice o kompleksnih dolžniških instrumentih in strukturiranih vlogah. Smernice se začnejo uporabljati dne 3. januarja 2017 oziroma z začetkom uporabe Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o trgih finančnih instrumentov ter spremembi Direktive 2002/92/ES in Direktive 2011/61/EU (MiFID II). ... >več

ATVP izdala ugotovitveno odločbo o prenehanju mirovanja glasovalnih pravic Dušanu Šešoku v ciljni družbi Iskra d. d.

01.04.2016

Svet Agencije za trg vrednostnih papirjev (Svet Agencije) je dne 31. 3. 2016 ugodil zahtevi družbe Taxgroup GmbH za izdajo ugotovitvene odločbe o prenehanju mirovanja glasovalnih pravic v ciljni družbi Iskra d. d.. Z odločbo je ugotovil, da je družba Taxgroup GmbH dne 15. 3. 2016 z odsvojitvijo svojega celotnega lastniškega deleža v družbi Iskra d. d., ki predstavlja delež glasovalnih pravic, zaradi katerega je nastopila obveznost dati prevzemno ponudbo, izpolnila zakonski pogoj za prenehanje sankcije mirovanja glasovalnih pravic.... >več

Javna razprava o prihodnjem seznamu informacij iz Uredbe MAR glede izvedenih finančnih instrumentov na blago in promptnih trgov

30.03.2016

Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) poziva zainteresirano javnost (vlagatelje, finančne posrednike, upravljavce mest trgovanja, osebe, ki se v okviru svojega poklica dogovarjajo ali izvajajo posle z izvedenimi finančnimi instrumenti na blago) k oddaji pripomb oz. podajanju odgovorov na vprašanja, ki se nahajajo v posvetovalnem dokumentu »Smernice MAR za izvedene finančne instrumente na blago v povezavi s promptnimi trgi«. Rok za pripombe je 20. 5. 2016. ... >več

Motnje pri dostopu do informacijskega sistema ATVP

23.03.2016

Zaradi nadgradnje informacijskega sistema bo danes, 23. 3. 2016, med 17. in 22. uro, prihajalo do občasnih motenj pri dostopu do spletnih strani in poročilnega sistema Agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP). Zavezanci za poročanje, ki zaradi nedelovanja sistema ne bodo mogli oddati poročila, naj to storijo takoj, ko bo mogoče. ... >več

ATVP ugotovila, da je družbi Taxgroup GmbH in Dušanu Šešoku prepovedano uresničevati glasovalne pravice v ciljni družbi Iskra d. d.

11.03.2016

Svet Agencije za trg vrednostnih papirjev (Svet Agencije) je izdal odločbo, s katero je ugotovil, da je za družbo Taxgroup GmbH in Dušana Šešoka nastopila sankcija mirovanja glasovalnih pravic po prvem odstavku 63. člena ZPre-1 in s tem prepoved uresničevanja glasovalnih pravic iz njunega lastniškega deleža v ciljni družbi. ... >več

Novosti glede postopkov odobritve, objave in razširjanja informacij v zvezi s ponudbo vrednostnih papirjev ali njihovim sprejemom v trgovanje

09.03.2016

Novosti glede postopkov odobritve, objave in razširjanja informacij v zvezi s ponudbo vrednostnih papirjev ali njihovim sprejemom v trgovanje, ki jih prinaša Delegirana Uredba (EU) 2016/301 z dne 30. 11. 2015, ki dopolnjuje Prospektno Direktivo 2003/71/EC in Uredbo 809/2004 – začetek veljavnosti 24. 3. 2016. ... >več

Razpis naslednjega izpitnega roka za preizkus strokovnih znanj, potrebnih za opravljanje poslov borznega posrednika

22.02.2016

Naslednji preizkus strokovnih znanj, potrebnih za opravljanje poslov borznega posrednika (brokerski izpit), bo potekal dne 7. 4. 2016 s pričetkom ob 11. uri. ... >več

Objava splošnih aktov s področja ZISDU-3 in ZUAIS v Uradnem listu RS

16.02.2016

V Uradnem listu RS, št.11/16, je bilo dne 15. 2. 2016 objavljenih 21 splošnih aktov Agencije za trg vrednostnih papirjev in sicer 14 splošnih aktov, izdanih na podlagi Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU – 3), in 7 splošnih aktov, izdanih na podlagi Zakona o upravljavcih alternativnih investicijskih skladov (ZUAIS). ... >več

Arhiv novic