Večji tekst Manjši tekst Natisni

Agencija za trg vrednostnih papirjev

Poljanski nasip 6
1000 Ljubljana
Slovenija

Tel.: +386 (0)1 280 04 00
Faks: +386 (0)1 280 04 30
email

Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8.00 in 16.00 uro

Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8.00 in 15.00 uro, razen na delovna dneva 24.12. in 31.12. od 8.00 do 13.00 ure

MiFID II/MiFIR
Prodaja na kratko
EMIR
e-Zakonodaja
Slovar pojmov

Denarne verige
Denarne verige

Aktualne novice

Svet ATVP se je seznanil z osnutkom splošnega akta s področja ZTFI

31.08.2017

Svet Agencije za trg vrednostnih papirjev (Svet ATVP) se je seznanil z osnutkom Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o pogojih za opravljanje investicijskih in drugih storitev za borznoposredniške družbe. Svet ATVP je sklenil, da se obravnavani osnutek, pripravljen na podlagi Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), posreduje v javno obravnavo. ... >več

Prva obsodba za zlorabo notranjih informacij

22.08.2017

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) se je seznanila s sodbo Višjega sodišča RS v Ljubljani, ki je predsednika VZMD Kristjana Verbiča obsodilo zaradi kaznivega dejanja zlorabe notranjih informacij pri trgovanju z delnicami Velane in mu naložilo povrnitev protipravno pridobljene premoženjske koristi. ATVP kot nadzornik trga finančnih instrumentov, ki zlorabe trga odkriva, meritorno odločitev sodišča pozdravlja.... >več

Spremembe funkcionalne specifikacije Nacionalnega sistema za poročanje o transakcijah

08.08.2017

Agencija za trg vrednostnih papirjev objavlja spremembe funkcionalne specifikacije Nacionalnega sistema za poročanje o transakcijah, ki se nanašajo na poročanje o poslih s finančnimi instrumenti po Uredbi (EU) 600/2014 (MiFIR).... >več

Postopek prevzema Mlinotesta pravnomočno zaključen

04.07.2017

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) je prejela sodbo Vrhovnega sodišča RS, s katero je to zavrnilo pritožbo Vseslovenskega združenja malih delničarjev (VZMD) zoper sodbo in sklep Upravnega sodišča RS v zvezi s sklepom in odločbo ATVP zaradi prevzema cilje družbe Mlinotest, d. d. Z zavrnitvijo pritožbe VZMD je Vrhovno sodišče RS v celoti pritrdilo stališču Upravnega sodišča RS in ATVP. ... >več

Uveljavitev novele Tarife o taksah in nadomestilih

03.07.2017

Dne 1. 7. 2017 so začele veljati Spremembe in dopolnitve Tarife o taksah in nadomestilih. Glavne spremembe in dopolnitve tarife so posledica sprememb oziroma uveljavitev novih predpisov in sicer: Zakona o trgu finančnih instrumentov (noveli ZTFI – F in ZTFI – G), Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU – 3B), Zakona o premostitvenem zavarovanju poklicnih in vrhunskih športnikov, Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih, Uredbe (EU) 596/2014, Uredbe (EU) 909/2014, Uredbe (EU) 2015/760 in nekaterih drugih predpisov. ... >več

Objava Uredbe o prospektu v Uradnem listu EU

03.07.2017

V Uradnem listu Evropske Unije je bila dne 30. 6. 2017 objavljena Uredba (EU) 2017/1129 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2017 o prospektu, ki se objavi ob ponudbi vrednostnih papirjev javnosti ali njihovi uvrstitvi v trgovanje na reguliranem trgu in razveljavitvi Direktive 2003/71/ES. Uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske Unije. ... >več

ATVP nadaljuje z nadzorom zaradi suma zlorab trga v zadevi Gorenje, d. d.

29.06.2017

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) zaradi interesa javnosti in ohranitve integritete slovenskega kapitalskega trga pojasnjuje nadzorne postopke zaradi suma zlorab trga v zadevi Gorenje, d. d. Na podlagi nadzornih postopkov je ATVP na pristojna državna tožilstva do sedaj vložila skupaj 4 kazenske ovadbe zoper 5 fizičnih oseb in 1 pravno osebo zaradi sumov storitve kaznivega dejanja zlorabe notranje informacije. V nadzornem postopku zoper eno fizično osebo je bilo na podlagi odredbe ATVP povrnjeno premoženje, pridobljeno z zlorabo notranje informacije. ... >več

Objava splošnih aktov s področja ZISDU – 3 v Uradnem listu RS

26.06.2017

V Uradnem listu RS, št. 31/2017 z dne 23. 6. 2017, so bili objavljeni naslednji splošni akti, pripravljeni na podlagi Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU – 3)... >več

Arhiv novic
Certifikati