Večji tekst Manjši tekst Natisni

Agencija za trg vrednostnih papirjev

Poljanski nasip 6
1000 Ljubljana
Slovenija

Tel.: +386 (0)1 280 04 00
Faks: +386 (0)1 280 04 30
email

Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8.00 in 16.00 uro

Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8.00 in 15.00 uro, razen na delovna dneva 24.12. in 31.12. od 8.00 do 13.00 ure

Aktualne novice

ATVP zavrnila dovoljenje za prevzemno ponudbo ciljne družbe Tekstina, d. d., Ajdovščina

19.11.2015

V zvezi s prevzemno namero družbe Svila In, d. o. o., Lokarjev drevored 4, Ajdovščina (v nadaljevanju Svila In) objavljeno dne 24. 9. 2015 v časopisu Delo, da namerava dati prevzemno ponudbo za delnice ciljne družbe Tekstina ,d. d., Tovarniška cesta 15, Ajdovščina (v nadaljevanju Tekstina), ATVP obvešča, da je zahtevo družbe Svila In za izdajo dovoljenja za objavo prevzemne ponudbe, zavrnila. ... >več

Motnje pri dostopu do informacijskega sistema ATVP

13.11.2015

Zaradi nadgradnje informacijskega sistema bo od petka, 13.11.2015, od 18.00 ure, do ponedeljka, 16.11.2015, do 6.00 ure, prihajalo do občasnih motenj pri dostopu do spletnih strani in poročilnega sistema Agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP). ... >več

Javni posvet o osnutku dokumenta ESMA

09.11.2015

Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) je na svojih spletnih straneh objavil osnutek dokumenta o posrednemu kliringu skladno z uredbama EMIR in MiFIR. ... >več

Svet ATVP sprejel dva splošna akta ter potrdil osnutke štirih splošnih aktov s področja ZISDU-3

04.11.2015

Svet Agencije za trg vrednostnih papirjev (Svet ATVP) je na seji, dne 4.11.2015, sprejel Sklep o poročanju skrbnika in Sklep o prenosu opravljanja storitev oziroma poslov. Navedena sklepa, sprejeta na podlagi Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-3), bosta začela veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS. ... >več

Svet ATVP sprejel splošna akta s področja ZISDU-3 in splošni akt s področja ZUAIS ter potrdil štiri osnutke splošnih aktov s področja ZISDU-3

28.10.2015

Svet Agencije za trg vrednostnih papirjev (Svet ATVP) je na seji, dne 28. 10. 2015, sprejel Sklep o izjemah pri izdaji dovoljenja za objavo prospekta odprtega investicijskega sklada, Sklep o načinu in pogojih za trženje enot investicijskih skladov ter Sklep o načinu poročanja skrbnika alternativnega investicijskega sklada... >več

Svet ATVP sprejel štiri splošne akte ter potrdil osnutke treh splošnih aktov s področja ZISDU-3

21.10.2015

Svet Agencije za trg vrednostnih papirjev (Svet ATVP) je na seji, dne 21.10.2015, sprejel Sklep o celotnih stroških poslovanja vzajemnega sklada, Sklep o začasni zaustavitvi odkupa oziroma uvedbi delnega odkupa investicijskih kuponov vzajemnega sklada, Sklep o pogodbi o opravljanju skrbniških storitev, katere pogodbena stranka je družba za upravljanje države članice ter Sklep o vplačilih in izplačilih investicijskih kuponov s prenosljivimi vrednostnimi papirji.... >več

ATVP objavila Pregled zakonodaje s področja prepovedanih zlorab trga s pojasnili iz prakse

16.10.2015

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) je na svojih spletnih straneh objavila dokument »Pregled zakonodaje s področja prepovedanih zlorab trga s pojasnili iz prakse«, v katerem so zbrane informacije v zvezi z zakonodajo s področja zlorabe trga ter njenim izvajanjem in nadzorom. ... >več

Svet ATVP sprejel štiri splošne akte s področja ZISDU-3 ter potrdil osnutke treh splošnih aktov s področij ZUAIS in ZISDU-3

14.10.2015

Svet Agencije za trg vrednostnih papirjev (Svet ATVP) je na seji, dne 14. 10. 2015, sprejel Sklep o merilih za določitev pomembnega vpliva na upravljanje izdajatelja, Sklep o preizkusu znanja s področja trženja enot investicijskih skladov, Sklep o načinu zamenjave investicijskih kuponov prenosnega vzajemnega sklada za investicijske kupone prevzemnega vzajemnega sklada in Sklep o razdelitvi ali zadržanju čistega dobička oziroma prihodkov vzajemnega sklada. ... >več

Svet ATVP obravnaval osnutke dveh splošnih aktov s področja ZISDU-3 in enega s področja ZUAIS

07.10.2015

Svet Agencije za trg vrednostnih papirjev (Svet ATVP) je na seji, dne 7. 10. 2015, obravnaval osnutek Sklepa o centralnem in napajalnem skladu, osnutek Sklepa o tehnikah upravljanja sredstev investicijskega sklada in osnutek Sklepa o opredelitvi posamičnih pojmov povezanih s trženjem enot alternativnih investicijskih skladov.... >več

Arhiv novic