Večji tekst Manjši tekst Natisni

Agencija za trg vrednostnih papirjev

Poljanski nasip 6
1000 Ljubljana
Slovenija

Tel.: +386 (0)1 280 04 00
Faks: +386 (0)1 280 04 30
email

Delovni čas ATVP: vsak delovni dan med 8.00 in 16.00 uro

Sprejem pošte: vsak delovni dan med 8.00 in 15.00 uro, razen na delovna dneva 24.12. in 31.12. od 8.00 do 13.00 ure




Aktualne novice

Svet Agencije za trg vrednostnih papirjev obravnaval osnutke treh splošnih aktov s področja ZISDU-3

27.08.2015

Svet Agencije za trg vrednostnih papirjev (Svet Agencije) je na seji, dne 27. 8. 2015, obravnaval osnutek Sklepa o računovodskih izkazih in analitičnem kontnem načrtu družbe za upravljanje, osnutek Sklepa o pogodbi o opravljanju skrbniških storitev, katere pogodbena stranka je družba za upravljanje države članice in osnutek Sklepa o merilih za določitev pomembnega vpliva na upravljanje izdajatelja. ... >več

Uveljavitev novele Tarife o taksah in nadomestilih

24.08.2015

Dne 22.8.2015 so začele veljati Spremembe in dopolnitve Tarife o taksah in nadomestilih. Te se v pretežnem delu nanašajo na uveljavitev Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-3) in Zakona o upravljavcih alternativnih investicijskih skladov (ZUAIS), na podlagi katerih Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) opravlja nadzor in izvršuje druge naloge in pristojnosti. ... >več

Svet Agencije za trg vrednostnih papirjev obravnaval osnutke treh splošnih aktov s področja ZISDU-3

19.08.2015

Svet Agencije za trg vrednostnih papirjev (Svet Agencije) je na seji, dne 19. 8. 2015, obravnaval osnutek Sklepa o prenosu opravljanja storitev oziroma poslov, osnutek Sklepa o poslovanju družbe za upravljanje in osnutek Sklepa o trgovanju z investicijskimi kuponi vzajemnega sklada na organiziranem trgu.... >več

Nadgradnja informacijskega sistema ATVP

19.08.2015

Zaradi nadgradnje informacijskega sistema bo danes od 17. do 18. ure onemogočen dostop do poročilnega sistema Agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP). Zavezanci za poročanje, ki zaradi nedelovanja sistema ne bodo mogli oddati poročila, naj to storijo takoj, ko bo mogoče.... >več

Informacija vlagateljem v zvezi z oglaševanjem investiranja v tvegane finančne instrumente

11.08.2015

Agencija za trg vrednostnih papirjev v zadnjem obdobju opaža povečano oglaševanje družb, ki vlagateljem in potencialnim vlagateljem preko trgovalnih platform ponujajo trgovanje z izvedenimi finančnimi instrumenti v zvezi z valutami, indeksi ter blagom (nafta, plemenite kovine, dragi kamni, ipd.). ... >več

Svet Agencije za trg vrednostnih papirjev obravnaval osnutke treh splošnih aktov s področja ZISDU-3

05.08.2015

Svet Agencije za trg vrednostnih papirjev je na seji, dne 5.8.2015, obravnaval osnutke Sklepa o načinu in pogojih za trženje enot investicijskih skladov, Sklepa o načinu zamenjave investicijskih kuponov prenosnega vzajemnega sklada za investicijske kupone prevzemnega vzajemnega sklada in Sklepa o razdelitvi ali zadržanju čistega dobička oziroma prihodkov vzajemnega sklada... >več

Svet Agencije za trg vrednostnih papirjev obravnaval osnutke treh splošnih aktov s področja ZISDU-3

22.07.2015

Svet Agencije za trg vrednostnih papirjev je na seji, dne 22.7.2015, obravnaval osnutke Sklepa o vplačilih in izplačilih investicijskih kuponov s prenosljivimi vrednostnimi papirji, Sklepa o začasni zaustavitvi odkupa oziroma uvedbi delnega odkupa investicijskih kuponov vzajemnega sklada in Sklepa o poročanju skrbnika, ki jih mora Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) sprejeti na podlagi ZISDU-3.... >več

Arhiv novic